|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά η ιστοσελίδα κατεβάστε το Google Chrome

Σημερινά Νέα (δείτε περισσότερα εδώ)

Ενημερωτικά Δελτία

 Ενημερωτικό Δελτίο 31.07.2014

 • Σχέδιο Νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
 • Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ.
 • Ανώνυμη εταιρία. Πρόσληψη προσωπικού ΑΜΕΑ.
 • Ν. 4276/14 (ΦΕΚ 155/30.07.2014 τεύχος Α’): Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
 • ΙΚΑ Α22/409/9/25.07.2014: Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.


  Ενημερωτικό Δελτίο 30.07.2014
  • Κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2015
  • Σχέδιο Νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
  • Σχέδιο Νόμου: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
  • Σχέδιο Νόμου: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.»
  • Εισοδήματα κληροδοτημάτων
  • Χορηγία Δημάρχου
  • Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ
  • ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΔΑΠ  • Ενημερωτικό Δελτίο
   29.07.2014

   • Εξώδικος συμβιβασμός
   • Πρακτικό δικαστικής μεσολάβησης
   • Δημοτικές επιχειρήσεις. Δημοσίευση πράξεων πρόσληψης προσωπικού
   • Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.  27934/11.07.2014 (2029/25.07.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β' 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.
   • ΚΥΑ 2/53213/0022/10.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.


    Ενημερωτικό Δελτίο 28
    .07.2014
   • Δαπάνη εναπόθεσης απορριμμάτων
   • Δημοτικές επιχειρήσεις. Αποδοχές προσωπικού από 1.11.2011 έως 31.12.2012
   • ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014 (ΦΕΚ 2032/25.07.2014 τεύχος Β’): Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
   • ΠΟΛ 1182/25.07.2014 (ΦΕΚ 2025/25.07.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων.
   • Υπ. Οικ. Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014/24.07.2014: Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων.

    Ενημερωτικό Δελτίο 25.07.2014
   • Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ
   • Απόφαση Υπ. Οικ. 2/55519/ΓΔΔΕ/17.07.2014 (ΦΕΚ 2015/24.07.2014 τεύχος Β’): Σύσταση - Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
   • Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 3107/23.07.2014 (Οδηγία 2): Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών.
   • Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων συνδέσμου
   • Τουριστική προβολή
   • Κοινωφελής επιχείρηση. Πρόσληψη προσωπικού για επείγουσες ανάγκες
   • Έγκριση προϋπολογισμού
   • Ληξιπρόθεσμες οφειλές αμιγών επιχειρήσεων
   • Δημοτικές επιχειρήσεις. Απασχόληση υπαλλήλων ΑΜΕΑ
   • Υπ. Οικ. Δ6Δ 1092032 ΕΞ 2014/19.06.2014: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4231/2014 (Α' 19) «Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα».

   Ενημερωτικό Δελτίο 23.07.2014
   • Γεωτεχνικές μελέτες
   • Λύση ανώνυμης εταιρίας λόγω αρνητικής καθαρής θέσης
   • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναπτυξιακής εταιρίας
   • ΔΕΥΑ. Μετάταξη υπαλλήλου
   • ΙΚΑ Σ22/3/22.07.2014: Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση.

   Ενημερωτικό Δελτίο 22.07.2014

   • ΙΚΑ Ε40 / 573/17.07.2014: Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
   • ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Δ.Α.Π.
   • Nομολογία για προμήθειες
   • ΔΕΥΑ. Αποζημίωση απολυομένου σε μεταφερθέντα υπάλληλο από τον ΟΣΕ

   Ενημερωτικό Δελτίο 21.07.2014

   • Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ
   • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18.07.2014: Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.
   • Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. ΔΜΕΟ/οικ/2308/ζ/300/05.06.2014: Γνωστοποίηση έγκρισης τεχνικού κανονισμού για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
   • ΙΚΑ Π51/24/18.07.2014: Ηλεκτρονική πιστοποίηση Δήμων για την άντληση μέσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. (προθεσμία μέχρι 30/8/2014)
   • Νομολογία για προμήθειες
   • ΔΕΥΑ. Επίδομα ισολογισμού

   Ενημερωτικό Δελτίο 18.07.2014

   • Προμηθευτές - χορηγητές
   • Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου
   • Επαναληπτικός διαγωνισμός
   • Νομολογία για θέσεις ευθύνης σε ΔΕΥΑ
   • Απόφαση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 99838/Δ4/27.06.2014 (ΦΕΚ 1937/17.07.2014 τεύχος Β’): Αναστολή - Ανάκληση εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
   • ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ- 3η Ανάρτηση Πίνακα για την πληρωμή της Α Δόσης της 18ης Ιουλίου 2014 από την ΕΕΤΑΑ.

   Ενημερωτικό Δελτίο 17.07.2014

   • Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
   • Ανάρτηση πράξεων πρότασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και χρηματικών ενταλμάτων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
   • Νομολογία για προμήθειες
   • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 32.11/615/οικ. 17635/15.07.2014: Εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
   • Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ11γ/Ο/11/5/27.06.2014 (ΦΕΚ 1913/15.07.2014 τεύχος Β’): Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων.
   Ενημερωτικό Δελτίο 16.07.2014
   • Δημοσίευση 4275/14
   • Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
   • Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων
   • Νομολογία για ΕΑΑΔΗΣΥ
   • ΥΠ.ΕΣ. <οικ.> 28281/16.07.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
   • ΥΠ.ΕΣ. <οικ.> 28282/16.07.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών»
   • Υπ. Οικ. οικ. 2/49703/0026/23.06.2014: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014.
   • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΣΕΕΔΔ/Φ. ΠΕΙΘ/9921/19.06.2014: Καταχώριση πειθαρχικών υποθέσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΕΔΔ.
   • ΠΟΛ 1175/14.07.2014 (ΦΕΚ 1909/15.07.2014 τεύχος Β’): Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.
   • ΠΟΛ 1176/14.07.2014 (ΦΕΚ 1909/15.07.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
   Ενημερωτικό Δελτίο 15.07.2014
   • Σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου για την τροποποίηση διατάξεων του Ν.3528/2007 για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
   • Απόφαση Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 12179/02.07.2014 (ΦΕΚ 1893/11.07.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.
   • Νομολογία για έργα
   • Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας οικ. 24120/1336/15.07.2014: Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241 Β') (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα».
   • Βοήθεια στο σπίτι
   Ενημερωτικό Δελτίο 14.07.2014
   • Ψηφισθέν νομοσχέδιο για την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3528/2007 - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και άλλες διατάξεις
   • Σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 4272/14 (ΦΕΚ 145/11.07.2014 τεύχος Α’)
   • Ν. 4273/14 (ΦΕΚ 146/11.07.2014 τεύχος Α’): Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
   • Απευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικού
   • Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης από διάδοχο δήμο
   • Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ.11221/6618/484/16.04.2014: Σχετικά με το πρόγραμμα ανέργων (Ανθρώπινο Δυναμικό 2017-2013) μέσω ΟΑΕΔ.
   • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   • ΙΚΑ Φ09/526/30.06.2014: Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/92, περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
   • ΙΚΑ Α02/1102/72/10.07.2014: Συμπλήρωση οδηγιών για την απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
   • Ελληνική Αστυνομία 6000/2/5250/8-α/25.06.2014: Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.
   • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 116/οικ. 17016/07.07.2014: Λήξη προθεσμίας απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων
   • Βεβαιώσεις για την απαλλαγή καταβολής του ΕΝΦΙΑ
   • Ανάθεση μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο των σχολικών κτιρίων
   Ενημερωτικό Δελτίο 07.07.2014
   • Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού- Αναμόρφωση προϋπολογισμού
   • Επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων
   • Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας
   • ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Εκδόθηκε το υπ' αριθμ. οικ. 27161/04.07.2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010. (Σχετικά με την υποβολή της έκθεσης της οικονομικής επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.)

   Ενημερωτικό Δελτίο 04.07.2014

   • Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013
   • Επιτροπή επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών
   • Κατ’ εκτίμηση δαπάνη των εργασιών – Περίοδος εγγύησης
   • Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
   Ενημερωτικό Δελτίο 03.07.2014
   • Ενιαίος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης
   • Μισθολογική εξέλιξη εργαζομένων ορισμένου χρόνου χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
   • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΠΙΔ/Β2.Δ/268 /οικ.16587/02.07.2014: Παροχή οδηγιών επί της διαδικασίας επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ
   • Πρόσκληση ΕΕΤΑΑ 1551/02.07.2014 για υποβολή αιτήσεων Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2014-2015
   • Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’): Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων
   • Ιατρός εργασίας
   Ενημερωτικό Δελτίο 01.07.2014
   • Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης προσωπικού Υπηρεσιών Πολεοδομίας
   • Αναστολή προσλήψεων λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών
   • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
   • Διάκριση εργασιών – μελετών
   • ΠΟΛ 1169/30.06.2014 (ΦΕΚ 1780/30.06.2014 τεύχος Β’): Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014
   • ΙΚΑ εγκ. 48/ Ε85/43/27.06.2014: Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού - Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) - Επιβολή άλλων κυρώσεων.
   • ΙΚΑ εγκ.47/ ΤΟ1/652/2353/25.06.2014: Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής των συντάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από 1/7/2014
   • Βοήθεια στο Σπίτι
   Ενημερωτικό Δελτίο 30.06.2014
   • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
   • Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων - Επιστροφή αδιάθετων ποσών από την ειδική χρηματοδότηση
   • Πληρωμές μέσω ΕΑΠ
   • Ν.4270/14 ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
   • Ν.4269/14 (ΦΕΚ 142/28.06.2014 τεύχος Α’): «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη»
   • Διάκριση εργασιών – έργων
   • Υπ. Οικ. ΔΤΥ Ε 0006944 ΕΞ2014/26.06.2014: Δημοσίευση των διακηρύξεων δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
   • Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας & Υπ. Οικ. 13725/4430/26.06.2014: Κοινό Σχέδιο Δράσης για το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών.

  •  
    
       Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
   Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions