|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά η ιστοσελίδα κατεβάστε το Google Chrome 

Σημερινά Νέα (δείτε περισσότερα εδώ)
 • 01/10/2014 Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 31312/01.10.2014
  Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους(ΠΑγΟ), περιόδου 2014-2015.
 • 01/10/2014 Ε.Ο.Τ. 513894/01.10.2014
  Τροποποίηση της υπ'αριθμ. πρωτ. 514313/23.10.13 και με ΑΔΑ:ΒΛΛΤ469ΗΙΖ-8Μ5 εγκυκλίου ΓΓΕΟΤ.
 • 01/10/2014 ΥΠ.ΕΣ. 37308/30.09.2014
  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020': Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικά έργα πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.
 • 01/10/2014 ΠΟΛ 1213/25.09.2014
  Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • 01/10/2014 ΠΟΛ 1214/30.09.2014 (ΦΕΚ 2601/30.09.2014 τεύχος Β’)
  Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο 01.10.2014

- Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
- ΥΠ.ΕΣ. 37308/30.09.2014: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020': Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικά έργα πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.
- ΠΟΛ 1214/30.09.2014 (ΦΕΚ 2601/30.09.2014 τεύχος Β’): Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.


ΠΟΛ 1202/08.09.2014 (ΦΕΚ 2531/23.09.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
ΠΟΛ 1213/25.09.2014
Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΠΟΛ 1214/30.09.2014 (ΦΕΚ 2601/30.09.2014 τεύχος Β’)
Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.
Ενημερωτικό Δελτίο 30.09.2014

- Αποκομιδή απορριμμάτων – καθαριότητα
-
ΥΠ.ΕΣ. οικ. 37065/29.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
-
ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔ/Β.2.Δ/293/οικ.23498/26.09.2014: Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
-
Υπ. Υγείας Υ1/Γ.Π.οικ. 83890/29.09.2014: Χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2015.


Ενημερωτικό Δελτίο 29.09.2014

- Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς
- ΚΥΑ 46274/22.09.2014 (ΦΕΚ 2573/26.09.2014 τεύχος Β’): Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- Γ.Ε.Δ.Δ. 23108/16.09.2014: Ν.3213/03 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».


Ενημερωτικό Δελτίο 26.09.2014

- ΥΠ.ΕΣ. 35841/22.09.2014: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015 των ΟΤΑ στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
- ΥΠ.ΕΣ. 35245/25.09.2014: Απαράδεκτοι και καταχρηστικοί όροι σε διακηρύξεις δημοπρασιών έργων Δήμων.            
- Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 47159 /ΕΥΘΥ 1045/25.09.2014: Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ. 17848/704/26.09.2014: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α'160).
- Αποκομιδή απορριμμάτων - καθαριότητα


ΥΠ.ΕΣ. 34676/15.09.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την Ισότητα Φύλων στην Έρευνα και την Καινοτομία, την εξατομίκευση της Υγειονομικής/Ιατρικής Περίθαλψης, την Καινοτομία στη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και τις ΤΠΕ.
ΥΠ.ΕΣ. 35363/18.09.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020': Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Ενημερωτικό Δελτίο 25.09.2014

- Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις.»
- Κλήση αιρετού σε απολογία - ΥΠ.ΕΣ. οικ.33268/05.09.2014
- Προγραμματική σύμβαση
- Σύμβαση δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου
- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 19/ Δ17α/241/1/Φ 2.2.1/25.09.2014: Δημοσίευση ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- ΙΚΑ εγκ. 58/ Ε99/11/25.09.2014: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7-6-2013 (ΦΕΚ1415Β'/2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).


Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 24.09.2014
Κατάθεση σχεδίου νόμου για τα «Ανοιχτά Δεδομένα».
Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου 24.09.2014
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις.
ΙΚΑ εγκ. 58/ Ε99/11/25.09.2014
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7-6-2013 (ΦΕΚ1415 Β'/2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Ενημερωτικό Δελτίο 24.09.2014

- ΚΥΑ 2/49954/0026/12.09.2014 (ΦΕΚ 2525/23.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
- Απόφαση - Ανακοίνωση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 15/2014 (ΦΕΚ 2526/23.09.2014 τεύχος Β’): Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και εξακολουθούν να τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α'74).
- ΠΟΛ 1210/22.09.2014 (ΦΕΚ 2530/23.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο.
- Νομολογία Ελ.Συνεδρίου


ΠΟΛ 1210/22.09.2014 (ΦΕΚ 2530/23.09.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο.
Ενημερωτικό Δελτίο 23.09.2014

- Χρηματοδότηση πολιτικής προστασίας
- Αντιπυρική περίοδος
- Εμπειρία ναυαγοσωστών
- Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Α2-ΟΙΚ.823/12.09.2014: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών.
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 35657/19.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 35856/22.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».


Ενημερωτικό Δελτίο 22.09.2014

- Παρακράτηση φόρου
- Προμήθεια καυσίμων
-
Προγράμματα κοινωνικής μέριμνας
-
Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 17/ Δ17α/194/7/ΦΝ 433/19.09.2014: Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών.


Υπ. Οικ. Δ12Β 1098249 ΕΞ 2014/02.07.2014
Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
ΙΚΑ εγκ. 57/E33/893/22.09.2014
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Ενημερωτικό Δελτίο 19.09.2014

- Δήλωση στοιχείων ακινήτων
- Τρίτος κατασκευαστής- Προμήθεια τροφίμων
- Σίτιση μαθητών
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 20158/08.08.2014: Οδηγίες για την ορθή χρήση των υπηρεσιακών λεωφορείων των Δήμων για τη μεταφορά προσώπων.
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας οικ. 31349/95/15.09.2014:   Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης - Εγκύκλιος εφαρμογής της.


Ενημερωτικό Δελτίο 18.09.2014

- Συμπλήρωση εντύπου προϋπολογισμού προσφοράς
- Διευκρινίσεις αναθέτουσας αρχής
- Έννοια μοναδικής προσφοράς – Ε.Π.Π.
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 35079/17.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών.
- ΠΟΛ 1200/03.09.2014 (ΦΕΚ 2444/15.09.2014 τεύχος Β’): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων.

 


ΠΟΛ 1200/03.09.2014 (ΦΕΚ 2444/15.09.2014 τεύχος Β’)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων.
Ενημερωτικό Δελτίο 17.09.2014

- Δικαιολογητικά
- Δάνεια εμπειρία – ονομαστικοποίηση μετοχών
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 30853/08.08.2014: Άδειες ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/13332/21.08.2014: Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 -Μείωση ωρών και χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας- Υπηρέτηση σε παραμεθόριο περιοχή.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.13/678/οικ.22648/17.09.2014: Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ.
- ΚΥΑ οικ. 34399/15.09.2014 (ΦΕΚ 2459/16.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός πρόσθετου ειδικού κριτηρίου μοριοδότησης για την αποτίμηση προσόντων του προς μετάταξη/μεταφορά προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα βάσει του άρθρου 81 του ν.4172/2013.
- Ανακοίνωση ΚΕΔΕ 16.09.2014: Χρηματοδότηση των δήμων για την προετοιμασία του νέου ΕΣΠΑ.


Απόφαση Υπ. Οικ. Δ6Α1112869ΕΞ2014/04.08.2014 (ΦΕΚ 2442/15.09.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1148325 ΕΞ2011/31-10-2011 (Β'2570) υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 (Α'285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3522/2006 (Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορισμός μελών για την νέα θητεία της Επιτροπής.
Ανακοίνωση ΚΕΔΕ 16.09.2014
Χρηματοδότηση των δήμων για την προετοιμασία του νέου ΕΣΠΑ.
ΥΠ.ΕΣ. 33467/09.09.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας
Ενημερωτικό Δελτίο 16.09.2014

- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ. 18354/727/11.09.2014: Γνωστοποίηση δημοσίευσης της παρ.4 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (A'160) σχετικά με την κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΔΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.
- Απόφαση Υπ. Δημ.Τάξης & Προστ. του Πολίτη (ΦΕΚ 2434/12.09.2014 τεύχος Β’): Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.
- Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 42575/11.08.2014 (ΦΕΚ 2440/15.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).
- ΚΥΑ οικ. 42554/11.08.2014 (ΦΕΚ 2440/15.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).
- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 3699/10.09.2014: Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
- ΟΓΑ εγκ. 2/04.09.2014: Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.


ΟΓΑ εγκ. 2/04.09.2014
Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.
ΥΠ.ΕΣ. 33466/08.09.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Στοχευμένο Σχέδιο Κινητικότητας («Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»)
Ενημερωτικό Δελτίο 15.09.2014

- Αρίθμηση αποφάσεων, εγγράφων, πρακτικών και γενικά διοικητικών πράξεων
- Ξεχωριστές πιστώσεις ανά δημοτική ενότητα
- Υπέρβαση προϋπολογιζόμενης αξίας
- Δημοσιότητα διαδικασίας αποσφράγισης


Ενημερωτικό Δελτίο 12.09.2014

- Ενημέρωση επί θεμάτων προσωπικού του ν.4250/2014 και του άρθρου 8 του ν.4275/2014
- Επικαιροποίηση καταγραφής αναγκών σε θέσεις εργασίας στους Δήμους
- Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων
- Επιβλέπων μελέτης
- Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ΔΕΥΑ
- ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡΟΦ. 2023/113790/11.09.2014: Χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2014 - μεταβατική περίοδος 2014).
- ΥΠ.ΕΣ. 33467/09.09.2014: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας.


ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡΟΦ. 2023/113790/11.09.2014
Χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2014 - μεταβατική περίοδος 2014).
Πράξη 90/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας για την «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής και ψηφιακής οργάνωσης ανάπτυξης και υποστήριξης της λειτουργίας των εννέα (9) Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)». Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Ενημερωτικό Δελτίο 11.09.2014

- Παράταση προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας
- Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
- Προσυμβατικός έλεγχος
- Πρόσληψη προσωπικού ΑΜΕΑ μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ
- Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’): Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.


Πράξη 100/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Μεταφορά πόσιμου νερού. Α) Προς απόδειξη της ασφαλιστικής της ενημερότητας, η εταιρεία όφειλε να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση σε ποιους ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της και βεβαιώσεις αυτών των ασφαλιστικών οργανισμών ότι δεν οφείλονται εισφορές. Β) Δεν αιτιολογείται, ενόψει και της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, ο ικανοποιητικός για τα συμφέροντα του Δήμου χαρακτήρας της κατακύρωσης της επίμαχης υπηρεσίας στη μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης
Πράξη 101/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Όμοια με την Ελ. Συν. Κλιμ. Ζ Πράξη 100/2014.
Πράξη 115/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Πρόσθετη πράξη ρύθμισης δύο δανειακών συμβάσεων. Υπάγονται σε προσυμβατικό έλεγχο, καθώς τροποποιούνται οι δανειακές συμβάσεις που είχαν ελεγχθεί προσυμβατικά.
Πράξη 122/2014 Κλιμάκιο Ζ' (Ανακλήθηκε από την Απόφαση Ελ. Συν. 3003/2014 Τμήμα 6)
Εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων. α) ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος πρέπει βάσει του νόμου να ασκεί τις αρμοδιότητες της διαχείρισης και της λειτουργίας του ΧΥΤΑ (αφού ο εν λόγω ΧΥΤΑ βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του) και συνακόλουθα είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, να αναθέτει νομίμως σε τρίτους υπηρεσίες με αντικείμενο την εναπόθεση και υγειονομική ταφή του συνόλου των απορριμμάτων που δέχεται ο ως άνω ΧΥΤΑ, αναλαμβάνοντας έτσι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του μη λειτουργούντα εν τοις πράγμασι Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. και εισπράττοντας, προκειμένου να καλύψει το κόστος των υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ, την ετήσια εισφορά των εξυπηρετούμενων Δήμων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 της προαναφερθείσας 2527/7.1.2009 κ.υ.α.. β) οι όροι της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών του ελεγχόμενου διαγωνισμού, σύμφωνα με τους οποίους δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επί ποινή αποκλεισμού μόνο όσοι i) έχουν τη διαχείριση οργανωμένων μονάδων που εκτελούν υγειονομική ταφή απορριμμάτων, ii) διαθέτουν αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και υγειονομικής ταφής με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, iii) έχουν σε επάρκεια τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και iv) έχουν τις εγκαταστάσεις τους έως 50 χλμ από την έδρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, είναι μη νόμιμοι ως προδήλως και παντελώς ασύμβατοι με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας μεταξύ των δυνάμενων να συμμετάσχουν στην ελεγχόμενη διαδικασία ανάθεσης οικονομικών φορέων αλλά και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και της αναλογικότητας. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 123/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 127/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης. Παραπέμπει στο Κλιμάκιο Ε.
Πράξη 132/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Μελέτη Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης. Αναβάλλει την έκδοση οριστικής πράξης.
Πράξη 137/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Μελέτη Πολεοδόμησης. Αναβάλλει την έκδοση οριστικής πράξης.
Πράξη 139/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Σχέδιο σύμβασης για την αναδιάρθρωση μακροπρόθεσμου δανείου μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και της Τράπεζας. Δεν υπάγεται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμβαση με την οποία τροποποιούνται όροι δημόσιας σύμβασης που δεν έχει υπαχθεί στον ίδιο έλεγχο.
Πράξη 142/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων. α) Κατά παράβαση του άρθρου 61 παρ. 1 του ν. 3979/2011, δεν αιτιολογείται και δεν τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης των επίμαχων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου ώστε να είναι νόμιμη η ανάθεση τους σε ιδιώτη. β) από το υποβληθέν προς έλεγχο σχέδιο σύμβασης πρέπει να απαλειφθεί η διάταξη «Είναι επιθυμητό το απασχολούμενο στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης προσωπικό κατά το δυνατόν να είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου», καθόσον επηρεάζει την πρόσβαση σε δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, και συνιστά επίσης παραβίαση της αρχής απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, κατά παράβαση του άρθρου 18 ΣΛΕΕ. γ) Το άρθρο 39 του π.δ. 28/1980 (υποκατάσταση αναδόχου) δεν μπορεί να τύχει αναλογικής εφαρμογής, ενόψει της ρητά προβλεπόμενης σ’ αυτό απαίτησης, ο προς ον η εκχώρηση να είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτου εν ενεργεία της κατηγορίας και βαθμού τουλάχιστον του απαιτούμενου για την εκτέλεση του εκχωρούμενου αντικειμένου της σύμβασης, που προσιδιάζει αποκλειστικά στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και δημοσίων έργων. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 143/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, για την υλοποίηση του προγράμματος «ΠΡΟΣΟΨΗ». Αναβάλλει την έκδοση οριστικής πράξης.
Πράξη 146/2014 Κλιμάκιο Ζ'
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας, του Δήμου και του Τ.Ε.Ι. με αντικείμενο τη λειτουργία Ανοιχτού Κολυμβητηρίου του Τ.Ε.Ι. α) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης δεν έχει την κατά νόμο αναγκαία σαφήνεια και πληρότητα. β) ως προς το Δήμο ο καθορισμός του ποσοστού συμμετοχής στον προΫπολογισμό (65%) εμφανίζεται αυθαίρετος, αφού δεν τεκμηριώνεται με αριθμητικά δεδομένα, και ειδικότερα από στοιχεία σχετικά με την προσδοκώμενη χρήση του κολυμβητηρίου και την αναλογία των εκ του Δήμου χρηστών (δημοτών) σε σχέση με τον συνολικό αναμενόμενο αριθμό χρηστών. γ) η πρόβλεψη ότι «είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού από τον έναν φορέα στον άλλον», χωρίς να προσδιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά η σχετική υποχρέωση κάθε συμβαλλόμενου, δηλαδή ο αριθμός και η ειδικότητα απασχολουμένων υπαλλήλων, είναι αόριστη. Ο χρησιμοποιούμενος όρος «μεταφορά» είναι εσφαλμένος, καθόσον ο νόμος προβλέπει μόνο τη δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού του ενός φορέα στον άλλον, χωρίς μεταβολή της υπηρεσιακής του κατάστασης. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
ΙΚΑ εγκ. 54/ Α20/251/61/09.09.2014
Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
ΚΕΔΕ 2013/11.09.2014
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ρυθμίσεις Ν.4281/2014.
Ενημερωτικό Δελτίο 10.09.2014

- Ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων που αποκτούν το αξίωμα αυτό για πρώτη φορά από την επομένη έναρξης ισχύος του ν. 4093/ 2012
- Παράταση προγράμματος εθελοντικής κινητικότητας
- Έννοια του έτους κατά τη λήψη της ειδικής άδειας των αιρετών
- Φορολογικό στοιχείο σωματείων
- Ανάθεση περίθαλψης αδέσποτων ζώων
- Επιχειρησιακό πρόγραμμα
- ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 29502/85/01.09.2014 (ΦΕΚ 2390/08.09.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/ 6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’/449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β'/2163/30.08.2013).
- ΚΥΑ Φ.900/34/81947/Σ.277/08.08.2014 (ΦΕΚ 2385/08.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
- Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 09.09.2014: Στοιχεία Πειθαρχικών Συμβουλίων Β’ Τετραμήνου 2014.


Πράξη 101/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 102/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 104/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, με μονογραφή και σφράγιση ανά φύλλο των στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτές, πραγματοποιείται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ή την ημέρα που θα ορίσει η Επιτροπή και μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τους συμμετέχοντες. Οι τελευταίοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη σχετική διαδικασία και να λαμβάνουν γνώση των συνδιαγωνιζομένων και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών τους. Η τήρηση της δημοσιότητας αυτής, υπό τις ανωτέρω πτυχές της, που αποσκοπεί στην ύπαρξη διαφάνειας κατά τη διεξαγωγή των δημόσιων διαγωνισμών και στην αποφυγή του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών των διαγωνιζομένων, αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας και η μη εφαρμογή της καθιστά άκυρη κάθε απόφαση που ακολουθεί την εν λόγω διαδικασία και στηρίζεται σ’ αυτή. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 105/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 107/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 110/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Μη νομίμως έγιναν δεκτές οι προσφορές των ΧΧΧ καθόσον οι εγγυητικές επιστολές τους έφεραν ημερομηνία λήξης 21.4.2014 και 20.4.2014 αντίστοιχα, ήτοι ημερομηνία προγενέστερη της επιβαλλόμενης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 26 του ΕΚΠΟΤΑ και της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με τις οποίες η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς, ήτοι τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (20.1.2014), δηλαδή εν προκειμένω έως και 21.5.2014. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 112/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 113/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 114/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. α) Μη νομίμως ορίσθηκαν με τη διακήρυξη δύο (2) αυτοτελείς Επιτροπές (ενεργώντας από κοινού) ως αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια του ελεγχόμενου διαγωνισμού και ως εκ τούτου μη νομίμως οι ως άνω Επιτροπές γνωμοδότησαν από κοινού σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθόσον, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών των Δήμων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους γίνεται από μία (1) αρμόδια προς τούτο επιτροπή. Μη ουσιώδης πλημμέλεια. β) η εταιρεία ΧΧΧ δεν διέθετε κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (10.4.2014) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, δοθέντος ότι η εκ των υστέρων προσκομισθείσα ενώπιον των Επιτροπών άδεια λειτουργίας εκδόθηκε επ’ ονόματι της στις 11.4.2014, ενώ δεν δύναται να θεωρηθεί ότι η άδεια αυτή συμπλήρωσε νομίμως υποβληθέν δικαιολογητικό αυτής, δεδομένου ότι το πρωτόκολλο της Περιφέρειας δεν αποτελούσε δικαιολογητικό συμμετοχής, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η δε υποβληθείσα άδεια λειτουργίας αφορούσε σε άλλη εταιρεία και όχι στη συμμετέχουσα. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 115/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Η οικονομική προσφορά της εταιρίας στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός παρουσίαζε απόκλιση από το οριζόμενο στη διακήρυξη κριτήριο κατακύρωσης (ποσοστό έκπτωσης επί της λιανικής τιμής και όχι με τιμή λίτρου την αναγραφόμενη κάθε φορά επί της αντλίας). Εξάλλου, ούτε από το νόμο ούτε από τη διακήρυξη παρέχεται στην αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση υποβολής απαράδεκτης προσφοράς λόγω αντίθεσής της προς ουσιώδη όρο της διακήρυξης, όπως είναι το κριτήριο κατακύρωσης και ο τρόπος τιμολόγησης, η ευχέρεια να τροποποιεί, με την κατακυρωτική απόφαση, ουσιώδεις όρους της διακήρυξης προκειμένου να αρθεί το απαράδεκτο της προσφοράς. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 116/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 117/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας (οχημάτων) με παράλληλη συντήρηση των ειδών. Όμοια με την Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξη 114/2014.
Πράξη 119/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 121/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια κάδων. α) ορθώς έγινε αποδεκτή κατά η συμμετοχή της μοναδικής υποψήφιας εταιρείας στη διαγωνιστική διαδικασία καθ’ ό μέρος αφορά στη δάνεια εμπειρία αυτής, αφού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3 του π.δ/τος 60/2007, σε περίπτωση που υποψήφιος ανάδοχος στηριχθεί στις δυνατότητες άλλου φορέα για την εκτέλεση της συμβάσεως, πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζοντας δεσμευτικές δηλώσεις των φορέων που θα θέτουν στη διάθεση του αναδόχου τους πόρους αυτούς. β) Ορθώς έγινε αποδεκτό ως νόμιμο δικαιολογητικό ονομαστικοποίησης των μετοχών αυτής, η βεβαίωση του Επιμελητηρίου ΧΧΧ, η οποία νομίμως υποβλήθηκε μη θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, διότι, με την απόφαση 1021001/167/0015β΄/Πολ. 1071/25.2.2000 του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄359), που ισχύει σύμφωνα με την παρ. 8 αυτής ήδη από 1.4.2000, ορίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης του βιβλίου των μετόχων του από την οικεία Δ.Ο.Υ. Συνεπώς, από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της ως άνω υπουργικής απόφασης δεν απαιτείται να αναγράφονται στην κατ’ άρθρον 1 παρ.2β του π.δ/τος 82/1996 αναλυτική κατάσταση των μετόχων, που υποβάλλονται από τις συμμετέχουσες σε δημόσιους διαγωνισμούς ανώνυμες εταιρείες, στοιχεία σχετικά με τη θεώρηση του βιβλίου μετόχων των εταιρειών αυτών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 124/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 125/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 128/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 130/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Αναβάλλει την έκδοση οριστικής κρίσης.
Πράξη 132/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 133/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 134/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 135/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. α) Μη νομίμως προσέφυγε η αναθέτουσα αρχή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγματεύσεως χωρίς την προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. β) Σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, απαιτείται η κατάρτιση αυτοτελών σχεδίων συμβάσεων με έκαστο νομικό πρόσωπο στο οποίο αφορά η προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου, η υπογραφή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσωπήσεως εκάστου συμβαλλόμενου νομικού προσώπου. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 137/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Το Κλιμάκιο μετά την έκδοση της Πράξεώς του, με την οποία κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων σχεδίων συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, δεν δύναται να επανέλθει στα ήδη κριθέντα, καθώς στερείται σχετικής αρμοδιότητας.
Πράξη 138/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προγραμματική σύμβαση. Δεν κωλύεται η υπογραφή της.
Πράξη 141/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 142/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, απαιτείται η κατάρτιση αυτοτελών σχεδίων συμβάσεων με έκαστο νομικό πρόσωπο στο οποίο αφορά η προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου, η υπογραφή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσωπήσεως εκάστου συμβαλλόμενου νομικού προσώπου. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 144/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια λιπαντικών. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 145/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Α) Η αναγραφή του σκοπού για τον οποίο εκδίδονται τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας δεν αποτελεί αναγκαίο στοιχείο του περιεχομένου τους, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ και 8 παρ 3 της Φ21/116/2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, λαμβανομένου υπόψη ότι το προσκομισθέν από την εν λόγω εταιρεία αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (στο οποίο αναγράφετο ότι «χρησιμοποιείται αποκλειστικά για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο») είχε την απαιτούμενη για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς εξάμηνη διάρκεια ισχύος, όπως και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. β) μη νομίμως δεν έγιναν δεκτά τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά του Πρωτοδικείου σε συνδυασμό με την ένορκη βεβαίωση, εφόσον από τη διακήρυξης προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα υποβολή ένορκης δήλωσης και για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, στην περίπτωση που δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ή που καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. γ) εφόσον από την διέπουσα το διαγωνισμό διακήρυξη και τις διατάξεις στις οποίες αυτή παραπέμπει δεν είχε αποκλεισθεί ρητώς η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων των ζητουμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και της ένορκης βεβαίωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, το αντίγραφο της ένορκης βεβαίωσης νομίμως επικυρώνεται από δικηγόρο. Σε περίπτωση δε αμφιβολιών, η αναθέτουσα αρχή δύνατο και όφειλε, ενόψει της υπεύθυνης δήλωσής της ανωτέρω εταιρείας περί ακρίβειας των αντιγράφων της και ελλείψει αντίθετης διάταξης στη διακήρυξη, να την καλέσει προκειμένου να προσκομίσει το πρωτότυπο. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Πράξη 146/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Αναβάλλει την οριστική κρίση.
Πράξη 149/2014 Κλιμάκιο ΣΤ'
Προμήθεια καυσίμων. Οι κοινές γνωμοδοτήσεις των δύο Επιτροπών (διαγωνισμού και αξιολόγησης) στα στάδια της τεχνικής και της οικονομικής αξιολόγησης αντιβαίνουν στους όρους της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών των Δήμων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους γίνεται από μία (1) αρμόδια προς τούτο επιτροπή. Μη ουσιώδης πλημμέλεια. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
Απόφαση 2308/2014 Τμήμα 6
Δεν ανακαλεί την 56/2014 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Απόφαση 2655/2014 Τμήμα 6
Ανακαλεί την 62/2014 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Απόφαση 2656/2014 Τμήμα 6
Ανακαλεί την 77/2014 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Απόφαση 2694/2014 Τμήμα Μείζονος- Επταμελούς Σύνθεσης
Ανακαλεί την 1649/2014 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Απόφαση 2701/2014 Τμήμα 6
Δεν ανακαλεί την 92/2014 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Απόφαση 2721/2014 Τμήμα Μείζονος- Επταμελούς Σύνθεσης
Προμήθεια τροφίμων. Ο όρος της διακήρυξης που εισάγει εξαίρεση από τον κανόνα της υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης δήλωσης αποκλειστικά για τα προϊόντα που βρίσκονται σε αφθονία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά, ως κανονιστική διοικητική πράξη, εφόσον γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους υποψήφιους προμηθευτές, δεσμεύει τόσο τους ίδιους όσο και την αναθέτουσα αρχή, δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., δεδομένου ότι σκοπός θέσπισης των τελευταίων είναι η διασφάλιση, σε κάθε περίπτωση, της εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο ή από συνεργαζόμενο με αυτόν τρίτο εργοστάσιο / παραγωγό, προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες ανάγκες του αναθέτοντος φορέα σε τρόφιμα, και δεν είναι σκοπός αυτής της ρύθμισης η προστασία της υγείας των καταναλωτών, για τους οποίους προορίζονται τα προς προμήθεια τρόφιμα, καθόσον την ασφάλεια και προστασία της υγείας αυτών επιχειρεί να διασφαλίσει η διακήρυξη απαιτώντας την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών, όπως είναι τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και οι υπεύθυνες δηλώσεις περί συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις λοιπές κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Αναθεωρεί εν μέρει την 2030/2014 απόφαση του VI Τμήματος.
Απόφαση 2882/2014 Τμήμα 6
Εκπρόθεσμη αίτηση ανάκλησης.
Απόφαση 2914/2014 Τμήμα 6
Η προσκόμιση της άδειας λειτουργίας Πρατηρίου, μία ημέρα μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ήταν δυνατή εν προκειμένω καθόσον συνιστά συμπλήρωση νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και όχι αναπλήρωση μη υποβληθέντων ή μη νομίμως υποβληθέντων εγγράφων ή στοιχείων καθόσον κατατέθηκε το πρωτόκολλο της Περιφέρειας περί εγκρίσεως των τροποποιήσεων των σχεδιαγραμμάτων και της μεταβίβασης του Πρατηρίου, συνοδευόμενο από την σε ισχύ άδεια λειτουργίας αυτού επ’ ονόματι της εταιρείας που υφίστατο πριν από την αλλαγή της επωνυμίας της, γεγονός που υποδήλωνε ότι η διαδικασία αδειοδοτήσεως της νέας πλέον εταιρείας, ήταν σε εξέλιξη και επρόκειτο να ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι η σχετική αίτηση είχε υποβληθεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Ανακαλεί την 114/2014 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Υπ. Οικ. 105984/0092/31.07.2014
Ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων που αποκτούν το αξίωμα αυτό για πρώτη φορά από την επομένη έναρξης ισχύος του ν. 4093/2012.
ΠΟΛ 1193/14.08.2014 (ΦΕΚ 2388/08.09.2014 τεύχος Β’)
Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1080/2014 απόφασης - Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).
Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 09.09.2014
Στοιχεία Πειθαρχικών Συμβουλίων Β’ Τετραμήνου 2014.
Υπ. Οικ. 1051333/1003/Α0012/03.07.2007
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια υπηρεσιών Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. και Φ.ΑΕΡΙΟ από την Ελληνική Αστυνομία.
Ενημερωτικό Δελτίο 09.09.2014

- Διάρκεια σύμβασης – καταβολή μέρους αμοιβής
- Τεχνική περιγραφή – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης
- Δικαίωμα προαίρεσης
- ΥΠ.ΕΣ. 33466/08.09.2014: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Στοχευμένο Σχέδιο Κινητικότητας («Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»).
- ΠΟΛ 1198/25.08.2014 (ΦΕΚ 2382/08.09.2014 τεύχος Β’): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.
- Δελτίο Τύπου ΥΠ.ΕΣ. 05.09.2014: Παράταση ενδοαυτοδιοικητικης κινητικότητας.
- Ανακοίνωση ΥΠ.ΕΣ. Σεπτέμβριος 2014: Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής φωτοαντιγράφων.
- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 3554/02.09.2014: Τροποποίηση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί αιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του Ν.4013/2011 (Α' 204).
- Ο.Α.Ε.Ε. εγκ. 22/ΔΙΕΣ/Φ9/9/1201057/09.09.2014: Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.


Απόφαση 2034/2014 Τμήμα 6
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Νομίμως συμμετείχε στον διαγωνισμό η ατομική επιχείρηση καθόσον, ως νεοσύστατη επιχείρηση, δεν ηδύνατο να προσκομίσει τον απαιτούμενο από το άρθρο 5 της διακήρυξης κατάλογο στον οποίο έπρεπε να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων. Εξ άλλου, δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει με το φάκελο δικαιολογητικών της βεβαίωση καλής εκτέλεσης της από 22.11.2013 σύμβασης προμήθειας με το Δήμο, διότι το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα εξεδόθη κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει εν προκειμένω ουσιώδης πλημμέλεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση. Ανακαλεί εν μέρει την Ελ.Συν. Κλιμ.ΣΤ 34/2014.
Απόφαση 2276/2014 Τμήμα 6
Προμήθεια καυσίμων. α) Η μη λήψη αποφάσεως από το δημοτικό συμβούλιο συνιστά πράγματι πλημμέλεια της κρινόμενης διαδικασίας πλην όμως, εν προκειμένω αύτη δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή διότι στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του έτους 2014 του Δήμου και των νομικών του προσώπων, υπήρχε εγγεγραμμένη πίστωση συνολικού ποσού 450.150,26 ευρώ, ως εκ του ύψους δε αυτής, το δημοτικό συμβούλιο είχε δεσμία αρμοδιότητα να προχωρήσει στην προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, ενώ περαιτέρω, τους όρους του διαγωνισμού τους καθόρισε το αρμόδιο όργανο, δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. β) Αν και ορισμένες από τις εγκριτικές της προμήθειας αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των νομικών προσώπων του Δήμου φέρουν μεταγενέστερη χρονολογία της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, η πλημμέλεια αυτή δεν κρίνεται ουσιώδης εν προκειμένω, δεδομένου ότι για τη διενέργεια του διαγωνισμού απαιτούνταν ο συντονισμός περισσοτέρων νομικών προσώπων, τα οποία έχουν ιδιαίτερα αποφασίζοντα όργανα, σε κάθε περίπτωση δε, οι εγκριτικές αποφάσεις αποτυπώνουν τη βούληση αυτών για τη διενέργεια της προμήθειας και δεν απέχουν πολύ από το χρόνο εκδόσεως της ως άνω αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Ανακαλεί την πράξη της Επιτρόπου.
Απόφαση 2306/2014 Τμήμα 6
Οι αναφερόμενες στο έγγραφο της αναθέτουσας αρχής διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης δεν αποτελούν, στην υπό κρίση υπόθεση, ουσιώδη τροποποίηση των τεχνικών όρων της προκήρυξης, ώστε να απαιτείται η τήρηση της απαιτούμενης από τις κείμενες διατάξεις δημοσιότητας και, περαιτέρω, η μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Ανακαλεί την 67/2014 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δελτίο Τύπου ΥΠ.ΕΣ. 05.09.2014
Παράταση ενδοαυτοδιοικητικης κινητικότητας.
ΠΟΛ 1198/25.08.2014 (ΦΕΚ 2382/08.09.2014 τεύχος Β’)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.
Ανακοίνωση ΥΠ.ΕΣ. Σεπτέμβριος 2014
Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής φωτοαντιγράφων.
Ενημερωτικό Δελτίο 08.09.2014

- Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ- Συνταγματικότητα
- Ομοειδείς υπηρεσίες
- Διάκριση εργασίας - μελέτης
- Υπηρεσίες που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ
- ΚΥΑ Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888/02.09.2014 (ΦΕΚ 2377/05.09.2014 τεύχος Β’): Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).


Πρακτικά της 38ης Γεν. Συνεδρίασης του Κλιμακίου του Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα 7 της 03ης Δεκεμβρίου 2013- Θέμα Α'
Όμοια με Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 72/2014
Ενημερωτικό Δελτίο 05.09.2014

- Αποστολή στοιχείων σχετικά με τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ προς τρίτους
- Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
- Υπερωριακή απασχόληση


ΙΚΑ Φ09/556/29.08.2014
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/92 περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
Πράξη 11/2014 Τμ. 1
Εκπρόθεσμη αίτηση ανάκλησης.
Πράξη 11/2014 Τμ. 7
Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης.
Πράξη 12/2014 Τμ. 7
Ανακαλεί την 383/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, λόγω συγγνωστής πλάνης.
Πράξη 13/2014 Τμ. 7
Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης.
Πράξη 14/2014 Τμ. 1
Δεν ανακαλεί την 243/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα
Πράξη 14/2014 Τμ. 7
Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης.
Πράξη 15/2014 Τμ. 7
Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης.
Πράξη 16/2014 Τμ. 7
Ανακαλεί την 331/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα αυτό, λόγω συγγνωστής πλάνης.
Πράξη 17/2014 Τμ. 7
Ανακαλεί την 377/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω συγγνωστής πλάνης.
Πράξη 18/2014 Τμ. 7
Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης.
Πράξη 20/2014 Τμ. 1
Δεν ανακαλεί την 165/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ενημερωτικό Δελτίο 04.09.2014

- Προϋπηρεσία σε δημοτική επιχείρηση
- Μετάταξη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής υπηρεσίας
- Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας
- Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οίκ.76209/01.09.2014: Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς.
- ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149/29.08.2014 (ΦΕΚ 2363/03.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002) και υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ 1947/Β/2005).
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ 04.09.2014


Πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης του Τμήματος 7 της 21 Ιανουαρίου 2014
Λόγω της γενικότερης σημασίας και της μείζονος σπουδαιότητας του ζητήματος της έννοιας των διατάξεων της περίπτωσης 12, σε συνδυασμό με την περίπτωση 2, της Υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και της συμβατότητάς τους προς τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1, 22 παρ. 2, 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, πρέπει η υπόθεση να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να εκφέρει την κρίση της επί του ζητήματος αυτού.
Πράξη 21/2014 Τμ. 1
Ανακαλεί την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 52/2012, με την οποία κρίθηκε ότι οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στους Ο.Τ.Α. μπορούν να παρασχεθούν μόνο κατόπιν σύναψης σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις αυστηρά τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 και όχι με σύμβαση υπηρεσιών (ΠΔ 28/80).
Ενημερωτικό Δελτίο 02.09.2014

- Γενικοί Γραμματείς
- ΓνΝΣΚ 49/2014 Τμ. Α'
- Τεχνικός ασφαλείας
- Προσαύξηση αποδοχών εκπαιδευτικής άδειας
- Περικοπή των αποδοχών των υπαλλήλων των ΔΕΥΑ
- Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ1-1480/19.08.2014 (ΦΕΚ 2330/29.08.2014 τεύχος Β’): Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθεσιακών χώρων.
- ΙΚΑ εγκ.53/ Σ40/167/28.08.2014: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 59 του ν. 4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.


ΙΚΑ εγκ.53/ Σ40/167/28.08.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 59 του ν. 4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions